ผลงานให้เช่ารถถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศลาว

821

บริการให้เช่ารถถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศลาวให้กับบริษัท วี.เอส.เซอร์วิส จากัด เป็นเวลา 1 เดือน