สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

427

การบริการขนส่งของบริษัทเป็นการให้บริการลูกค้าแบบ การจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing)
ทำให้บริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้า