สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

776

การบริการขนส่งของบริษัทเป็นการให้บริการลูกค้าแบบ การจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing)
ทำให้บริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้า