นโยบายด้านความรวดเร็วและตรงเวลา

1138

การบริการขนส่งรวดเร็ว และตรงเวลาทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
รองจากความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะต้องมีการวางแผน