นโยบายด้านความรวดเร็วและตรงเวลา

934

การบริการขนส่งรวดเร็ว และตรงเวลาทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
รองจากความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะต้องมีการวางแผน