วิสัยทัศน์ และพันธกิจ บริษัท เคเคดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

วิสัยทัศน์
การก้าวสู่บริษัทชั้นนำทางด้านการขนส่งตามมาตรฐานสากล มีการนำระบบ Just in time
มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันเวลา และยึดหลักความปลอดภัยในการให้บริการทุกระดับประทับใจ

พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้
* ให้บริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์
* สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
* มีแผนงานและเตรียมความพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว
* ประเมินสถานการณ์เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องต่อผู้ใช้บริการ