นโยบายของเรา บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด | KKD Express

นโยบายด้านคุณภาพ
บริษัท เค.เค.ดี.เอ็กซ์เพรส จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเพราะถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่ง ดังนั้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการบริหารงานขนส่งตามมาตรฐานความปลอดภัย ทุกขั้นตอนของการให้บริการจะคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ อีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ เพราะพนักงานขับรถจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง ตั้งแต่จุดรับสินค้า จนถึงปลายทาง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง ตามรูปแบบของบริษัทที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะเราตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุจึงได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ซึ่งเป้าหมายของบริษัทคืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

นโยบายด้านความรวดเร็ว และตรงเวลา
การบริการขนส่งรวดเร็วและตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญรองจากความปลอดภัย
ซึ่งบริษัทจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เช่น

• เรื่องรถขนส่ง บริษัทมีการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรถเสียหรืออุบัติเหตุระหว่างทาง
• เรื่องบุคลากร มีการวางแผนเรื่องพนักงานขับรถไว้ล่วงหน้าก่อน 1 วันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการ
• เรื่องเส้นทาง มีการศึกษาเส้นทางที่จะทำการขนส่งก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล่าช้าจากสิ่งกีดขวางหรือศึกษาเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุด รวมถึงการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดรับสินค้าจนถึงปลายทางไว้เป็นอย่างดี

การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี
การบริการขนส่งของบริษัทเป็นการให้บริการลูกค้าแบบ การจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing)
ทำให้บริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกค้า ดังนั้นบริษัท เคเคเดี เวิลด์ไวด์ ตระหนักดีว่านอกจากการบริการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัยแล้ว บริษัทยังมีหน้าที่เป็นตัวแทนเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้าสู่สาธารณชนอีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการฝึกอบรมพนักงานขับรถให้มีวินัย กิริยามารยาทที่สุภาพ อ่อนน้อม และบริการที่ดี รวมถึงการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สะอาด เรียบร้อย นอกจากนั้นจะต้องมีการรักษารถของบริษัทให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อยอันจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้พบเห็นอีกด้วย

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งล้อม
“ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”
 เป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ โดยการสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมถึง การดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างและเป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของเราคือการบริหารจัดการเรื่อง Green Logistics ซึ่งเน้นในเรื่องบริษัทขนส่ง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานไว้ดังนี้

• การร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
• การร่วมปลูกป่าตามโครงการต่างๆ
• การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• บุคลากรทุกระดับยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงการลดภาวะโลกร้อน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ปรับปรุงและตรวจสอบประสิทธิภาพรถ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ตามรอบระยะ